Yleiset sopimusehdot

SUOMEN VUOKRAVASTUU OY:N TAKAUKSEN JA TAKAUKSEN VASTASITOUMUKSEN YLEISET EHDOT 1.8.2015

1. Takaus

Suomen Vuokravastuu Oy (”takauksenantaja”) sitoutuu omavelkaiseen takaukseen vuokranantajan hyväksi vuokralaisen puolesta kaikista takaussopimuksessa yksilöidyn vuokrasopimuksen mukaisista vuokrista sekä muista vuokralaisen velvoitteista (”takaus”) näiden yleisten sopimusehtojen ja erillisen takaussopimuksen mukaisin ehdoin. Takaukseen perustuvan takauksenantajan vastuun enimmäismäärä on takauksen koko voimassaoloajalta yhteensä vuokrasopimuksessa mainittu määrä.

2. Takauksen voimassaolo

Takaus on voimassa vuokrasopimuksen voimassaoloajan. Takaus on voimassa tämän jälkeenkin sellaisen vakuuteen perustuvan vaatimuksen osalta, jonka vuokranantaja on tehnyt takauksenantajalle ennen edellä mainitun määräajan päättymistä. Tällöin takaus on voimassa kunnes kyseinen vaatimus on lopullisesti ratkaistu.

Takauksenantajalla on oikeus irtisanoa vuokralaisen puolesta vuokranantajalle antamansa takaus päättymään välittömästi mikäli (i) vuokralainen laiminlyö 3 kohdan vastasitoumukseen perustuvan maksun, (ii) vuokralainen laiminlyö kulloinkin voimassa olevan takauksenantajan hinnaston mukaisen vuokratakausprovision maksun yli 20 arkipäivää tai (iii) vuokralainen laiminlyö vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteet tai maksut.

Takauksenantajalla on oikeus purkaa vuokralaisen puolesta antama takaus ja vapautua antamastaan takauksesta, mikäli vuokralainen ja vuokranantaja muuttavat vuokrasopimuksen ehtoja ilman takauksenantajan suostumusta.

Vuokralaisen irtisanoessa takaussopimuksen, sopimussuhde päättyy irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli vuokralainen irtisanoo takaussopimuksen päättyväksi, on vuokralainen velvollinen toimittamaan vuokranantajalle takaussopimuksen arvoa vastaavan samansuuruisen rahavakuuden tai muussa muodossa olevan vakuuden, jonka vuokranantaja hyväksyy.

3. Takauksen vastasitoumus

Vuokralainen sitoutuu välittömästi vaadittaessa maksamaan takauksenantajalle minkä tahansa määrän, jonka takauksenantaja on maksanut vuokralaisen puolesta antamansa takauksen perusteella vuokranantajalle. Tämän lisäksi vuokralainen on velvollinen maksamaan takauksenantajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset perimiskulut ja kohdassa 5 määritellyn viivästyskoron.

Vuokralainen on tietoinen siitä, että Vakuutusosakeyhtiö Garantia (”Garantia”) on antanut vuokranantajan hyväksi omavelkaisen takauksen takauksenantajan puolesta sen vahingon varalta, että vuokralaisen rikottua vuokrasopimuksen mukaisia velvoitteitaan takauksenantaja ei täyttäisi takauksen mukaisia maksuvelvoitteitaan vuokranantajalle (”Garantian takaus”). Vuokralainen sitoutuu välittömästi vaadittaessa maksamaan Garantialle minkä tahansa määrän, jonka Garantia on maksanut takauksenantajan puolesta Garantian takauksen perusteella vuokranantajalle. Tämän lisäksi vuokralainen on velvollinen maksamaan Garantialle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset perimiskulut ja tämän takaussopimuksen mukaisen viivästyskoron.

4. Takausprovisio

Ellei muuta erikseen sovita, vuokralainen maksaa takauksenantajalle takausprovisiota kuukausittain kulloinkin voimassa olevan takauksenantajan hinnaston mukaisen euromäärän. Takausprovisio maksetaan etukäteen jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jonka aikana takaus sitoo takauksenantajaa. Provision lisäksi vuokralainen maksaa vakuudenantajalle kulujen korvauksena kulloinkin voimassa olevan takauksenantajan hinnaston mukaisen kuukausittaisen tilinhoitomaksun.

5. Takaukseen perustuva vaatimus ja sen vastustaminen

Vuokranantajan esitettyä takaukseen perustuvan kirjallisen vaatimuksen, takauksenantajalla on oikeus suorittaa maksu vuokranantajalle ilman vuokralaisen hyväksyntää ja ennen lainvoimaista oikeuden päätöstä.

Takauksenantajan on ilmoitettava vuokralaiselle viivytyksettä takaukseen perustuvan, vuokranantajan vaatimuksen tekemisestä. Vuokralaisen on tällöin ilmoitettava takauksenantajalle mahdollisimman pian, vastustaako vuokralainen vaatimusta. Riippumatta 6.1 kohdan ehdoista, vuokralaisen katsotaan hyväksyneen vaatimukseen perustuvan maksun suorittamisen vuokranantajalle, jollei takauksenantaja ole saanut vuokralaiselta kirjallista vastustusta kymmenen (10) arkipäivän kuluttua siitä, kun vuokralainen sai tiedon takauksenantajan tekemästä ilmoituksesta. Vuokralaisen on vastustuksessa ilmoitettava kirjallisesti vastustuksen perusteet yksityiskohtaisesti ja vuokralaisen käytössä oleva todistusaineisto. Jollei todistusaineistoa ole välittömästi käytössä, vuokralaisen on vastustuksensa yhteydessä mainittava, mitä todistusaineistoa hän aikoo esittää ja milloin viimeistään todistusaineisto toimitetaan takauksenantajalle.

6. Muut ehdot

6.1 Ilmoitukset: Vuokralainen ilmoittaa takauksenantajalle nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelin- ja telefax-numeronsa muuttumisesta.

Vuokralaisen katsotaan saaneen tiedoksi takauksenantajan vuokralaiselle lähettämät kirjeet viimeistään seitsemäntenä (7.) arkipäivänä kirjeen lähettämisestä, jos ne on lähetetty sopimuksessa ilmoitettuun tai muuten takauksenantajan tietoon tulleeseen osoitteeseen. Arkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin, pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin pidetä arkipäivänä. Takauksenantajalla on oikeus lähettää ilmoitukset vuokralaiselle sähköpostitse. Jos ilmoitus on lähetetty etäviestintä kuten sähköpostia käyttäen, vuokralaisen katsotaan saaneen ilmoituksen tiedoksi viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä lähettämisen jälkeen.

6.2 Vastuunrajoitus: Takauksenantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Takauksenantaja on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Jos ylivoimainen este koskee takauksenantajaa, takauksenantaja voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisessa päivälehdessä.

7. Tietojen antaminen

Takauksenantajalla on oikeus luovuttaa ja hankkia vuokralaista koskevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Ellei vuokralainen sitä erikseen takaussopimuksella tai muuten kirjallisesti kiellä, takauksenantajalla on oikeus käyttää vuokralaisen tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Suoramarkkinoinnin lisäksi takauksenantaja voi käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä. Lisäksi takauksenantaja voi luovuttaa vuokralaisen tietoja omaan konserniin kuuluvan yrityksen käyttöön.

Vuokralainen on tietoinen ja hyväksyy sen, että takaussopimus tallennetaan takauksenantajan ylläpitämään verkkopalveluun, johon kirjautuneella vuokranantajalla ja tätä edustavalla välittäjällä on mahdollisuus saada tietoa takaussopimuksen sisällöstä ja voimassaolosta.

8. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Vuokralainen voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen takauksenantajaa vastaan takauksenantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.