Tietosuojaseloste

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Yritys / rekisterin pitäjä

Vakuutusosakeyhtiö Garantia
y-tunnus: 0944524-1
Kasarmikatu 21 B
PL 600, 00101 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Assi Nykänen
assi.nykanen@garantia.fi

Rekisterin nimi

Takaamo-palvelun asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Takaamo-palvelun asiakasrekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaiden tunnistaminen; takauspäätösten tekeminen; saatavien laskutus ja perintä; asiakasviestintä; asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen; sopimusvelvoitteiden täyttäminen; markkinoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja kohdentaminen; ja asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.

Rekisteröitäviä tietoja voidaan käyttää asiakasmarkkinointiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen vaatimus, mutta osa tiedoista on edellytys asiakassopimuksen tekemiselle, ja kyseiset tiedot sopimusta varten on pakko toimittaa. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen osapuolten välisen sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen ja/tai rekisteröidyn antama suostumus ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelylle ja/tai rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehtävään profilointiin henkilön mieltymysten selvittämiseksi suoramarkkinointitarkoituksessa sekä takauksen edellytysten täyttymisen selvittämiseksi.

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin voidaan kerätä alla lueteltuja tietoja. Tiedot voivat olla palvelun käyttäjää itseään koskevia taikka koskea palvelunkäyttäjän tekemän ostoksen yhteydessä palveluun ilmoitettua kolmatta osapuolta (vuokranantaja).

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite ja postinumero
 • Asuinkunta
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakasnumero
 • Henkilötunnus
 • Kohdeasunto
 • Yrityksen nimi ja y-tunnus
 • Pankkiyhteys
 • Laskutus- ja maksutiedot (vastaanotetut laskut ja suoritetut maksut)
 • Palvelun kautta tehdyt ostot / tilaukset
 • Tilojen muutoshistoria
 • Rekisteröidyn antama markkinointisuostumus

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään palvelun käyttäjältä itseltään ja hänen palvelukäyttäytymisensä perusteella. Tämän lisäksi Vakuutusosakeyhtiö Garantia kerää tarkistettuja tietoja Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai vastaavilta toimijoilta, väestörekisterikeskukselta ja muilta yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä. Kolmansia osapuolia koskevat palveluun kerättävät tiedot kerätään palvelun käyttäjältä.

Henkilötietojen luovutuksensaajat ja luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantian alihankkijoille.

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Vakuutusosakeyhtiö Garantian alihankkijoille edellyttäen, että kyseessä olevat alihankkijat kykenevät EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla turvaamaan tietosuojan riittävän tason ja täyttämään tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon. Muutoin rekisterinpitäjä säilyttää asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja kunnes niitä ei enää tarvita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn asiakasrekisterin tarkoituksen täyttämisen vuoksi (johtuen esimerkiksi asiakassuhteen päättymisestä ja tämän jälkeisestä asiakassuhteeseen perustuvien velvoitteiden/vastuiden täyttämisestä tai niitä koskevien erimielisyyksien loppuunkäsittelystä); lakiin perustuvan velvoitteen hoitamisen vuoksi; tai lakiin perustuvan tietojen säilyttämisajan noudattamisen vuoksi.

Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin.

Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille valtuutetuille henkilöille joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja käyttö. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Henkilöstö on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2) omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, vastustaminen ja rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus koskien henkilötietojen käyttöä asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan toimittamalla ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen info@takaamo.fi.

Valituksen tekeminen henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.